وزرای دفاع ایران و ترکیه در تحولات در اورشلیم مذاکرات