مرتضی مرد اول خط دفاع در قطر است./ در ستایش از امارات متحده عربی در ... دیوار بتنی سد کشور (عکس)