نگاه حاتمی کیا در "شام" مانند یک ماشین است/ نظر منتقد درباره اثر حاتمی کیا