در ۱۰۰۰۰ اثر ۵۳ کشور به دبیرخانه این جشنواره از دهم سپیده دم بصری رسید