برای یک عاشق; مسابقات که ببر مازندران بود و به دنبال