بیست و نهم: توافق با وجود شور و شوق خود را و آرامکو برای ایجاد یک تکنولوژی hub در عربستان سعودی سود دهی از توییتر پس از ۱۲ سال فعالیت