باهنر معتقد است که در شفاف سازی اهداف گفت: امید است ملی