دیپلمات اروپایی: برای رفع نگرانی های برجامی ترامپ پیشرفت خوبی کردیم