اعضای کمیته از کارشناسان این اتحادیه مایل آسیا معرفی