تصمیم دولت برای ارائه حقوق شهروندی در قانون پیش نویس به مجلس ندارد/ کاهش ۲۵ درصد از آسیب های اجتماعی در پایان برنامه ششم توسعه