روند کاهش قیمت سبد نفتی اوپک همچنان ادامه دارد و به