تخریب مجتمع تجاری فلسطینی ها در بیت المقدس توسط اسرائیل بولدوزر