با صدور یک بیانیه حزب از ایران برای سریع تصویب پیش نویس قانون حمایت از کودکان