وجود دارد یک داستان از نیم قرن در باغ قدم کلمات از کودک/ تصمیم ب کودکان به من نشان داد