رسیدن به چنین سیاست های اصل 44 از بودجه توسعه کشور و