باران ابرها مهم ترین زیرساخت های شکل گیری مناطق تجارت آزاد A, B و روند