این تیم متعهد به فوتبال بانوان و کمک از غرب آذربایجان و سپاهان اصفهان